DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองฉะเชิงเทรา4250.0011100.00000.00100.002150.00
2บางคล้า312890.3210990.0088100.004250.0099100.00
3บางน้ำเปรี้ยว8112.50200.00100.005120.00000.00
4บางปะกง614370.49000.0013969.23221568.18261973.08
5บ้านโพธิ์161593.7544100.00100.0077100.0044100.00
6พนมสารคาม12511592.00343191.18252392.00343088.24323196.88
7สนามชัยเขต654366.15351954.29232191.304125.003266.67
8แปลงยาว282382.148675.005480.006466.6799100.00
9ท่าตะเกียบ800.00500.00100.00100.00100.00
10รวมทั้งหมด34627078.03997070.71776584.42846071.43867587.21
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565