DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองชลบุรี322268.752150.0033100.007571.43201365.00
2บ้านบึง24316869.14633758.73644976.56624470.97543870.37
3บางละมุง17317.65600.00400.00200.005360.00
4พานทอง1616.25100.00000.008112.50700.00
5พนัสนิคม13111386.26464495.65272281.48231773.91353085.71
6ศรีราชา1308968.461000.001700.00242083.33796987.34
7สัตหีบ454497.781616100.0099100.0010990.001010100.00
8บ่อทอง1700.00600.00400.00600.00100.00
9รวมทั้งหมด63144069.731509865.331288364.841429667.6121116377.25
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565