DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองศรีสะเกษ3339.091600.001000.003133.334250.00
2ยางชุมน้อย100.00000.00000.00100.00000.00
3กันทรารมย์800.00200.00300.00300.00000.00
4กันทรลักษ์100.00000.00000.00000.00100.00
5ขุขันธ์600.00300.00000.00300.00000.00
6ไพรบึง3133.33100.00100.00000.0011100.00
7ปรางค์กู่400.00100.00200.00000.00100.00
8ขุนหาญ25520.0011218.185240.00700.002150.00
9ราษีไศล11100.00000.00000.0011100.00000.00
10อุทุมพรพิสัย231565.228337.509777.7811100.005480.00
11ห้วยทับทัน1119.09400.00200.003133.33200.00
12โนนคูณ400.00200.00100.00100.00000.00
13ศรีรัตนะ2400.00900.00400.00800.00300.00
14น้ำเกลี้ยง600.00400.00100.00100.00000.00
15วังหิน200.00100.00100.00000.00000.00
16ภูสิงห์1400.00600.00200.00200.00400.00
17รวมทั้งหมด1662615.666857.3541921.9534411.7623834.78
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565