DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองปราจีนบุรี500.00200.00100.00200.00000.00
2กบินทร์บุรี700.00200.00300.00200.00000.00
3นาดี231669.576583.33300.009888.895360.00
4บ้านสร้าง1200.00300.00400.00300.00200.00
5ประจันตคาม2514.00500.00500.0010110.00500.00
6ศรีมหาโพธิ100.00000.00100.00000.00000.00
7ศรีมโหสถ200.00100.00000.00100.00000.00
8รวมทั้งหมด751722.6719526.321700.0027933.3312325.00
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565