DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองชลบุรี1500.00400.00600.00400.00100.00
2บ้านบึง19315.798112.50300.004125.004125.00
3หนองใหญ่200.00000.00000.00000.00200.00
4บางละมุง6300.001500.002300.001700.00800.00
5พานทอง2514.00100.00000.001218.331200.00
6พนัสนิคม855261.182100.0012325.00262596.15262492.31
7ศรีราชา2900.00800.00600.00800.00700.00
8เกาะสีชัง11100.00000.0011100.00000.00000.00
9สัตหีบ11763.64100.00100.00100.008787.50
10บ่อทอง22418.18700.00600.005360.004125.00
11รวมทั้งหมด2726825.006511.545846.90773038.96723345.83
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565