DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกำแพงเพชร5335.662400.00800.0014214.297114.29
2ไทรงาม800.00300.00200.00300.00000.00
3คลองลาน900.00400.00200.00100.00200.00
4ขาณุวรลักษบุรี1400.00500.00500.00200.00200.00
5คลองขลุง2900.00300.00800.001200.00600.00
6พรานกระต่าย800.00200.00300.00100.00200.00
7ลานกระบือ400.00000.00200.00100.00100.00
8ทรายทองวัฒนา800.00200.00300.00200.00100.00
9ปางศิลาทอง200.00100.00100.00000.00000.00
10บึงสามัคคี1200.00000.00800.00200.00200.00
11รวมทั้งหมด14732.044400.004200.003825.262314.35
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565