DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอุทัยธานี7900.001700.002300.001700.002200.00
2ทัพทัน300.00200.00000.00100.00000.00
3สว่างอารมณ์800.00100.00000.00600.00100.00
4หนองฉาง1000.00100.00300.00400.00200.00
5บ้านไร่1300.00700.00200.00300.00100.00
6ลานสัก500.00100.00200.00000.00200.00
7ห้วยคต1900.00800.00600.00400.00100.00
8รวมทั้งหมด13700.003700.003600.003500.002900.00
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565