DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเพชรบุรี3700.00800.00800.001600.00500.00
2หนองหญ้าปล้อง100.00100.00000.00000.00000.00
3ชะอำ8833.412913.451900.001915.262114.76
4ท่ายาง700.00100.00100.00300.00200.00
5บ้านลาด2600.001100.00300.00900.00300.00
6บ้านแหลม200.00100.00000.00100.00000.00
7แก่งกระจาน7571.43000.0022100.0022100.003133.33
8รวมทั้งหมด16884.765111.963326.065036.003425.88
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565