DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุพรรณบุรี3300.00900.00900.00600.00900.00
2เดิมบางนางบวช26934.62700.00700.005360.007685.71
3ด่านช้าง100.00000.00100.00000.00000.00
4บางปลาม้า2300.00500.00500.00400.00900.00
5ศรีประจันต์9777.78000.00000.00100.008787.50
6ดอนเจดีย์1010100.0011100.00000.0011100.0088100.00
7สองพี่น้อง800.00000.00100.00100.00600.00
8สามชุก4100.001200.001000.001000.00900.00
9อู่ทอง800.00000.00300.00500.00000.00
10รวมทั้งหมด1592616.353412.943600.0033412.12562137.50
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565