DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกาญจนบุรี23119986.15625283.87494387.76554683.64655889.23
2ไทรโยค12866.67000.0011100.004250.007571.43
3บ่อพลอย11100.00000.00000.0011100.00000.00
4ศรีสวัสดิ์100.00000.00000.00100.00000.00
5ท่ามะกา200.00000.00000.00100.00100.00
6ท่าม่วง342779.41300.00100.00181688.89121191.67
7ทองผาภูมิ62914.52900.00700.001300.0033927.27
8พนมทวน4375.00000.00100.0011100.0022100.00
9เลาขวัญ300.00200.00100.00000.00000.00
10ด่านมะขามเตี้ย200.00100.00000.00000.00100.00
11หนองปรือ700.00200.00100.00200.00200.00
12รวมทั้งหมด35924768.80795265.82614472.13966668.751238569.11
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565