DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองร้อยเอ็ด10587.624412.272229.0922313.6417211.76
2เกษตรวิสัย4900.00900.001000.001800.001200.00
3จตุรพักตรพิมาน8562.503266.6711100.00100.003266.67
4ธวัชบุรี300.00200.00000.00000.00100.00
5พนมไพร11100.00000.00000.0011100.00000.00
6โพนทอง500.00300.00100.00100.00000.00
7โพธิ์ชัย300.00100.00100.00100.00000.00
8หนองพอก2200.00900.00400.00200.00700.00
9เสลภูมิ300.00300.00000.00000.00000.00
10สุวรรณภูมิ7611.321800.002314.352200.001300.00
11เมืองสรวง300.00200.00100.00000.00000.00
12อาจสามารถ100.00000.00000.00100.00000.00
13จังหาร100.00000.00000.00100.00000.00
14รวมทั้งหมด280155.369433.196346.357045.715347.55
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565