DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1พระนครศรีอยุธยา9500.004200.00800.001700.002800.00
2นครหลวง200.00100.00100.00000.00000.00
3บางไทร600.00300.00000.00200.00100.00
4บางบาล100.00000.00000.00100.00000.00
5บางปะอิน300.00000.00100.00000.00200.00
6บางปะหัน400.00200.00000.00100.00100.00
7ผักไห่200.00000.00100.00100.00000.00
8ภาชี200.00000.00000.00100.00100.00
9ลาดบัวหลวง300.00000.00000.00200.00100.00
10วังน้อย800.00000.00300.00200.00300.00
11เสนา200.00000.00100.00000.00100.00
12บางซ้าย100.00000.00000.00000.00100.00
13อุทัย200.00000.00100.00000.00100.00
14มหาราช100.00000.00000.00100.00000.00
15รวมทั้งหมด13200.004800.001600.002800.004000.00
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565