DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองนนทบุรี21615370.83532954.72713954.93292586.21636095.24
2บางกรวย111090.9111100.0011100.0044100.005480.00
3บางใหญ่55100.00000.00000.0022100.0033100.00
4บางบัวทอง715577.4614857.1410880.00231773.91242291.67
5ไทรน้อย2525100.0044100.001313100.0066100.0022100.00
6ปากเกร็ด282796.4355100.001111100.008787.5044100.00
7รวมทั้งหมด35627577.25774761.041067267.92726184.721019594.06
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565