DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1บึงกาฬ2834917.311072018.69741722.9747817.025547.27
2หนองบัวลำภู3864311.141121311.61921617.399377.538977.87
3อุดรธานี61414623.781795027.931523523.031363324.261472819.05
4เลย4268519.951192319.33861820.931202823.331011615.84
5หนองคาย4129322.571193327.731063230.19871011.491001818.00
6สกลนคร55012322.362275825.551694224.851492214.775120.00
7นครพนม424419.67155149.038367.23861011.631001111.00
8รวมทั้งหมด3,09558018.741,01821120.7376216621.7871811816.435978514.24
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564