DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ชัยนาท184115.985259.624548.893800.004924.08
2นครสวรรค์70550171.0620513967.8016212778.4015011174.0018812465.96
3อุทัยธานี2303615.65601118.33571424.5653713.216046.67
4กำแพงเพชร43317740.881376748.91973940.211033533.98963637.50
5พิจิตร25118071.71665278.79543972.22584374.14734663.01
6รวมทั้งหมด1,80390550.1952027452.6941522353.7340219648.7646621245.49
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564