DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่75823731.272178539.171866937.101614930.431943417.53
2ลำพูน1403525.0033721.2137821.62391025.64311032.26
3ลำปาง1819552.49663146.97271762.96472655.32412151.22
4แพร่1113834.23391435.9027829.6319947.3726726.92
5น่าน2335121.8941819.51702637.14611016.3961711.48
6พะเยา1902513.16581322.4150510.004436.8238410.53
7เชียงราย64132650.8620013165.501507348.671506241.331416042.55
8แม่ฮ่องสอน31418458.60906066.67835971.08693652.17722940.28
9รวมทั้งหมด2,56899138.5974434946.9163026542.0659020534.7560417228.48
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564