DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นครราชสีมา1,62346228.4750614428.4639110627.1140214235.323247021.60
2บุรีรัมย์1,33985263.6341333681.3635326374.5029219767.472815619.93
3สุรินทร์1,12934930.9136915241.192709735.932205525.002704516.67
4ชัยภูมิ1,00147147.0532114244.2423512352.3422710646.7021810045.87
5รวมทั้งหมด5,0922,13441.911,60977448.101,24958947.161,14150043.821,09327124.79
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565