DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่88929433.0728211239.722208237.272066029.131814022.10
2ลำพูน1772715.25521019.2347510.6435925.714336.98
3ลำปาง22715769.16574680.70563664.29654467.69493163.27
4แพร่1825329.12511937.25361233.33561323.2139923.08
5น่าน23510946.38673247.76613659.02582543.10491632.65
6พะเยา2366627.97772329.87511529.4148918.75601931.67
7เชียงราย81745055.0825313954.9420212360.891828848.3518010055.56
8แม่ฮ่องสอน32516952.00995454.55915054.95814150.62542444.44
9รวมทั้งหมด3,0881,32542.9193843546.3876435946.9973128939.5365524236.95
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565