DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นครราชสีมา2,4251,05543.5182641550.2459928247.0856626446.644349421.66
2บุรีรัมย์1,7511,04459.6257943074.2742930470.8636022963.613838121.15
3สุรินทร์1,52031620.7945014031.113857519.483496618.913363510.42
4ชัยภูมิ1,18536730.9738614938.603018126.912388234.452605521.15
5รวมทั้งหมด6,8812,78240.432,2411,13450.601,71474243.291,51364142.371,41326518.75
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565