DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ชัยนาท3045016.451021716.67651116.92771722.086058.33
2นครสวรรค์1,05167063.7531323575.0825318171.5424116568.462448936.48
3อุทัยธานี3658824.111023029.41901820.00831720.48902325.56
4กำแพงเพชร69042761.8821415070.0918913068.781379267.151505536.67
5พิจิตร44722349.891415941.841066763.21965355.211044442.31
6รวมทั้งหมด2,8571,45851.0387249156.3170340757.8963434454.2664821633.33
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565