DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่1,08124122.293397823.012706022.222526023.812204319.55
2ลำพูน1822212.0950816.0044511.3644818.184412.27
3ลำปาง30717456.681016968.32784861.54593559.32692231.88
4แพร่2077033.82521630.77512141.18582237.93461123.91
5น่าน2916221.31782025.64851618.82641828.1364812.50
6พะเยา2786523.38681522.06691927.54651624.62761519.74
7เชียงราย86931135.792648532.202097837.321887037.232087837.50
8แม่ฮ่องสอน34815845.401135447.791015150.50533056.60812328.40
9รวมทั้งหมด3,5631,10330.961,06534532.3990729832.8678325933.0880820124.88
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565