DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่1,24526221.0441410926.332585722.093005317.672734315.75
2ลำพูน211209.4846715.2249714.295335.666334.76
3ลำปาง42622653.051186252.541115145.95985051.02996363.64
4แพร่2858630.18872731.03612540.98731723.29641726.56
5น่าน44512728.541133228.321193731.091203428.33932425.81
6พะเยา3944812.18117108.551001010.0068811.761092018.35
7เชียงราย1,16423720.363816416.802707025.932484919.762655420.38
8แม่ฮ่องสอน40714435.381284938.281033634.95802733.75963233.33
9รวมทั้งหมด4,5771,15025.131,40436025.641,07129327.361,04024123.171,06225624.11
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565