DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ชัยนาท400399.7510398.749199.899577.371111412.61
2นครสวรรค์1,24660548.5633617451.7934318253.0631415850.322539135.97
3อุทัยธานี47318639.321436746.851236250.411013534.651062220.75
4กำแพงเพชร1,06615914.923014314.292544417.322454719.18266259.40
5พิจิตร86346453.7727715355.2318811159.0420210451.491969648.98
6รวมทั้งหมด4,0481,45335.891,16044638.4599940840.8495735136.6893224826.61
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565