DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่1,54629519.0846311324.413987919.853467120.52339329.44
2ลำพูน2423313.6469811.595858.62491122.4566913.64
3ลำปาง5085711.22151127.9511897.631161412.071232217.89
4แพร่3434412.839288.70971212.376868.82861820.93
5น่าน47910221.291433524.481202722.501092220.181071816.82
6พะเยา413235.5786910.4711421.7511586.969844.08
7เชียงราย1,191957.98367328.72300258.33292113.772322711.64
8แม่ฮ่องสอน3686617.931021211.76952122.11751520.00961818.75
9รวมทั้งหมด5,09071514.051,47322915.551,30018013.851,17015813.501,14714812.90
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565