DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสกลนคร3496418.34881517.05741621.62901617.78971717.53
2กุสุมาลย์2813.571000.00500.005120.00800.00
3กุดบาก201260.007571.434375.005360.004125.00
4พรรณานิคม35617.141119.09800.006233.3310330.00
5พังโคน521019.2321523.8113215.386350.001200.00
6วาริชภูมิ7342.865360.00200.00000.00000.00
7นิคมน้ำอูน300.00100.00200.00000.00000.00
8วานรนิวาส1342317.1634514.71331030.3036719.443113.23
9คำตากล้า321650.00131076.9210330.004125.005240.00
10บ้านม่วง851011.7630516.672300.0012433.332015.00
11อากาศอำนวย571017.5421419.0511545.459111.111600.00
12สว่างแดนดิน2336025.755835.17571933.33481429.17702434.29
13ส่องดาว11436.3622100.004250.00000.00500.00
14เต่างอย2000.00700.00800.00100.00400.00
15โคกศรีสุพรรณ13215.384250.00200.00400.00300.00
16เจริญศิลป์24520.835120.004125.005360.001000.00
17โพนนาแก้ว15320.009333.33200.00200.00200.00
18รวมทั้งหมด1,11822920.483266419.632626123.282335523.612974916.50
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565