DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองขอนแก่น584427.191631911.66141149.9314364.2013732.19
2บ้านฝาง301446.6711436.3610550.006466.673133.33
3พระยืน17847.06500.004375.0044100.004125.00
4หนองเรือ221463.647571.435360.003266.677457.14
5ชุมแพ1372618.9840615.00411229.2722313.6434514.71
6สีชมพู552647.2716637.5010660.0015640.0014857.14
7น้ำพอง553461.82201995.0016956.257571.431218.33
8อุบลรัตน์181055.568562.50100.007457.142150.00
9กระนวน661218.1827414.8110330.0017317.6512216.67
10บ้านไผ่7779.0922522.732100.001300.002129.52
11เปือยน้อย9444.44200.004375.002150.00100.00
12พล1074138.32292068.9721942.86301033.332727.41
13แวงใหญ่21628.57500.005360.00300.008337.50
14แวงน้อย131184.624375.0055100.0033100.00100.00
15หนองสองห้อง5036.0013215.381317.691200.001200.00
16ภูเวียง532750.9420840.0010880.00191157.89400.00
17มัญจาคีรี27518.5212216.675240.007114.29300.00
18ชนบท26311.541100.003133.335120.007114.29
19เขาสวนกวาง24520.836233.336116.67300.009222.22
20ภูผาม่าน8225.002150.00000.00300.003133.33
21บ้านแฮด501224.001317.6917317.6511545.459333.33
22รวมทั้งหมด1,44931221.5343611225.693489126.153356920.603304012.12
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565