DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองบึงกาฬ1351410.376557.693213.1318422.2220420.00
2พรเจริญ361027.7811654.558225.004250.001300.00
3โซ่พิสัย60711.6717317.6516212.501500.0012216.67
4เซกา9533.162328.702514.002400.002300.00
5ปากคาด4137.32700.007342.86900.001800.00
6บึงโขงหลง59711.8612433.332129.521915.26700.00
7ศรีวิไล14214.298225.00200.00200.00200.00
8รวมทั้งหมด4404610.451432215.38111119.919177.699566.32
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565