DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสกลนคร4326515.051302821.541071312.15961515.639999.09
2กุสุมาลย์2500.001800.00300.00400.00000.00
3กุดบาก383489.47141392.8666100.0088100.0010770.00
4พรรณานิคม4149.7613323.08700.007114.291400.00
5พังโคน1132723.8937616.22231147.8322418.1831619.35
6วาริชภูมิ23417.391119.092150.006116.674125.00
7นิคมน้ำอูน500.00100.00100.00100.00200.00
8วานรนิวาส1053533.33441125.00281346.4316956.2517211.76
9คำตากล้า241041.677457.149666.67300.00500.00
10บ้านม่วง903943.33311445.16251456.0012541.6722627.27
11อากาศอำนวย921213.043126.4524312.5018422.2219315.79
12สว่างแดนดิน203209.858178.646246.4540820.002015.00
13ส่องดาว372978.389666.678675.00131076.9277100.00
14เต่างอย2314.35800.00400.008112.50300.00
15โคกศรีสุพรรณ1600.00800.00400.00300.00100.00
16เจริญศิลป์30413.331317.697114.294125.006116.67
17โพนนาแก้ว32412.5015213.334125.00700.006116.67
18รวมทั้งหมด1,32928821.674719820.813247924.382686725.002664416.54
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565