DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองบึงกาฬ258155.817633.9549510.205658.937722.60
2พรเจริญ381026.327114.299222.221000.0012758.33
3โซ่พิสัย761215.7922627.271400.0017317.6523313.04
4เซกา8167.4124312.501400.002500.0018316.67
5ปากคาด3412.941119.091100.00700.00500.00
6บึงโขงหลง591220.3419526.3219631.5810110.001100.00
7ศรีวิไล17317.659333.33400.00200.00200.00
8รวมทั้งหมด5635910.481682213.101201310.8312797.091481510.14
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565