DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองขอนแก่น645497.60203188.87171105.851481510.1412364.88
2บ้านฝาง381847.3713646.157457.1412433.336466.67
3พระยืน201155.007457.144250.00300.006583.33
4หนองเรือ292275.867685.7110880.005480.007457.14
5ชุมแพ258207.758444.7668913.244524.446158.20
6สีชมพู531324.5316956.251218.3313323.081200.00
7น้ำพอง4436.821516.671417.147114.29800.00
8อุบลรัตน์371027.0310550.001417.147457.14600.00
9กระนวน1121715.1829310.3433515.1519631.583139.68
10บ้านไผ่1331612.033837.8928621.4335617.143213.13
11เปือยน้อย13538.466233.3311100.0011100.005120.00
12พล1135649.56411331.71201365.00221254.55301860.00
13แวงใหญ่2114.76400.00300.005120.00900.00
14แวงน้อย1700.00500.00700.00200.00300.00
15หนองสองห้อง59610.1719315.791800.0012216.6710110.00
16ภูเวียง623048.3919631.5811763.6417952.9415853.33
17มัญจาคีรี432455.8177100.0011872.7312975.001300.00
18ชนบท14642.864125.005480.00000.005120.00
19เขาสวนกวาง24729.179222.22400.007342.864250.00
20ภูผาม่าน261350.009444.445360.005480.007228.57
21บ้านแฮด70710.002100.001900.0016425.0014321.43
22รวมทั้งหมด1,83133418.245669717.144658317.853939022.904076415.72
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565