DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองพัทลุง3114614.79741013.51761013.16871112.64741520.27
2กงหรา11545.453266.67100.005240.002150.00
3เขาชัยสน141392.8666100.00100.0022100.0055100.00
4ตะโหมด25520.007114.295120.008112.505240.00
5ควนขนุน695884.061515100.00121083.33251976.00171482.35
6ปากพะยูน21314.296233.33400.00700.004125.00
7ศรีบรรพต4125.0011100.00200.00000.00100.00
8ป่าบอน291862.077571.434375.009666.679444.44
9บางแก้ว14214.29200.006233.33400.00200.00
10ป่าพะยอม251456.006350.0044100.007457.148337.50
11รวมทั้งหมด52316531.551274535.431153026.091544529.221274535.43
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565