DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองตรัง52717232.641396043.171264737.301363525.741263023.81
2กันตัง631015.8721523.8111218.1816212.501516.67
3ย่านตาขาว6857.3516212.5017211.761616.251900.00
4ปะเหลียน5735.2614214.291300.00900.002114.76
5สิเกา58915.5217529.411119.0913215.381715.88
6ห้วยยอด591220.3413646.1518422.221119.091715.88
7วังวิเศษ47612.7713323.089111.111000.0015213.33
8นาโยง37410.81900.0010110.0010220.008112.50
9รวมทั้งหมด91622124.132428334.302155826.982214319.462383715.55
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565