DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสตูล3143310.51851011.7667913.4373912.338955.62
2ควนโดน14214.29300.006116.67300.002150.00
3ควนกาหลง37821.629333.3310440.0010110.00800.00
4ท่าแพ16318.75500.004125.003133.334125.00
5ละงู803341.2527829.6320945.00211152.3812541.67
6ทุ่งหว้า401025.007228.5710220.0010220.0013430.77
7รวมทั้งหมด5018917.761362316.911172622.221202420.001281612.50
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565