DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองชุมพร400266.5010454.819288.70107109.359733.09
2ท่าแซะ2314.35800.007114.29600.00200.00
3ปะทิว47714.8914321.438112.5012216.671317.69
4หลังสวน200147.0062812.904812.084812.084249.52
5ละแม2613.851000.00500.00400.007114.29
6พะโต๊ะ9333.33000.0011100.003133.335120.00
7สวี5623.571000.002129.52900.001600.00
8ทุ่งตะโก11545.45200.0022100.003133.334250.00
9รวมทั้งหมด772597.64210167.62184168.70192157.81186126.45
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565