DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุราษฎร์ธานี60810517.271812413.261573019.111402719.291302418.46
2กาญจนดิษฐ์187105.354724.263825.265147.845123.92
3ดอนสัก261038.467228.573133.3310330.006466.67
4เกาะสมุย1784022.47591322.03441227.2734926.4741614.63
5เกาะพะงัน8562.50100.002150.003266.6722100.00
6ไชยา44715.9113215.381000.0011327.2710220.00
7ท่าชนะ30826.678450.008337.507114.29700.00
8คีรีรัฐนิคม392564.1012758.33111090.918675.008225.00
9บ้านตาขุน15426.675120.00300.004250.003133.33
10พนม2528.00900.00500.007114.294125.00
11ท่าฉาง191263.165360.004375.006583.334125.00
12บ้านนาสาร662537.8814321.43191263.1617952.941616.25
13บ้านนาเดิม1900.00600.00400.00300.00600.00
14เคียนซา35720.007114.299222.226233.3313215.38
15เวียงสระ11310.884000.001516.673600.002200.00
16พระแสง561425.0017317.6513430.7714321.4312433.33
17พุนพิน28828.575360.008112.509333.336116.67
18ชัยบุรี411434.1510550.0011545.451100.009444.44
19วิภาวดี23313.047114.29600.004125.006116.67
20รวมทั้งหมด1,56030019.234537416.343708723.513818121.263565816.29
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565