DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเพชรบุรี357298.129022.22961212.50871011.498455.95
2เขาย้อย141071.4344100.004375.003266.673133.33
3หนองหญ้าปล้อง18633.337342.86400.005240.002150.00
4ชะอำ1309472.31382976.32332369.70302480.00291862.07
5ท่ายาง991717.1720945.0020630.002827.143100.00
6บ้านลาด261869.239444.449777.7855100.003266.67
7บ้านแหลม15640.003133.333133.334250.005240.00
8แก่งกระจาน241354.173133.337342.869666.675360.00
9รวมทั้งหมด68319328.261745330.461765531.251715330.991623219.75
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565