DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสุพรรณบุรี36519252.601005555.00985152.04875664.37803037.50
2เดิมบางนางบวช504794.00121191.671313100.0010990.00151493.33
3ด่านช้าง18010860.00503366.00392769.23472655.32442250.00
4บางปลาม้า504590.00181688.899888.891616100.007571.43
5ศรีประจันต์554581.82161487.50141392.868337.50171588.24
6ดอนเจดีย์473880.851313100.00141071.438562.50121083.33
7สองพี่น้อง24912751.00703245.71673349.25472246.81654061.54
8สามชุก555192.731515100.001313100.00151280.00121191.67
9อู่ทอง15613687.183939100.00302273.33433990.70443681.82
10หนองหญ้าไซ211676.1966100.007685.714250.004250.00
11รวมทั้งหมด1,22880565.5533923469.0330419664.4728519066.6730018561.67
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565