DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกาญจนบุรี43927161.731198168.071096660.551075955.141046562.50
2ไทรโยค472961.7012866.6711981.8212541.6712758.33
3บ่อพลอย535094.34191894.7455100.00131292.31161593.75
4ศรีสวัสดิ์13538.464125.00300.003266.673266.67
5ท่ามะกา1789050.56582441.38443375.0038821.05382565.79
6ท่าม่วง1743520.11581729.31371129.733538.574449.09
7ทองผาภูมิ762026.3218844.4424416.6719421.0515426.67
8สังขละบุรี352057.1410330.0012866.678562.505480.00
9พนมทวน36719.4411218.1811218.184125.0010220.00
10เลาขวัญ736690.41232191.301414100.00201995.00161275.00
11ด่านมะขามเตี้ย29413.791516.674125.006116.674125.00
12หนองปรือ742432.4320945.0019947.3713323.0822313.64
13รวมทั้งหมด1,22762150.6136719352.5929316255.2927812243.8828914449.83
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565