DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองตาก2714918.08771316.88692028.99591016.956669.09
2บ้านตาก22627.278337.505120.005120.004125.00
3สามเงา14214.29400.003133.335120.00200.00
4แม่ระมาด825870.73261869.23281967.86131076.92151173.33
5ท่าสองยาง944750.00251144.0024729.17191263.16261765.38
6แม่สอด22111752.94572442.11462758.70483368.75703347.14
7พบพระ1367655.88291655.17362672.22342161.76371335.14
8อุ้มผาง692840.5815746.6720840.0014428.5720945.00
9รวมทั้งหมด90938342.132419238.1723110947.191979246.702409037.50
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565