DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองกำแพงเพชร4744810.131571811.46127129.45961212.509466.38
2ไทรงาม331545.4515853.337342.862150.009333.33
3คลองลาน571831.581616.25900.001400.00181794.44
4ขาณุวรลักษบุรี1336448.12381950.00261453.85351645.71341544.12
5คลองขลุง804657.50241354.17261661.54191052.6311763.64
6พรานกระต่าย61711.4818316.6711218.181715.881516.67
7ลานกระบือ33515.156350.001218.33800.007114.29
8ทรายทองวัฒนา22940.913266.675360.005360.009111.11
9ปางศิลาทอง2627.69600.00200.009222.22900.00
10รวมทั้งหมด91921423.292836723.672255122.672054521.952065124.76
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565