DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอุทัยธานี2456124.90801923.75541120.37641320.31471838.30
2ทัพทัน29931.0310110.008337.504375.007228.57
3สว่างอารมณ์291241.388337.507228.578562.506233.33
4หนองฉาง351337.1411545.45400.0013861.54700.00
5บ้านไร่411741.4613538.469222.229444.4410660.00
6ลานสัก571526.3220420.0014535.718450.0015213.33
7ห้วยคต221672.738337.5022100.0088100.004375.00
8รวมทั้งหมด45814331.221504026.67982525.511144539.47963334.38
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565