DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองนครสวรรค์47627257.141409567.861087165.741105449.091185244.07
2โกรกพระ272177.787457.1412975.0044100.0044100.00
3ชุมแสง655889.231919100.00161593.75181688.8912866.67
4หนองบัว595288.14191894.74181794.44141071.438787.50
5บรรพตพิสัย11410793.864040100.002222100.00191789.47332884.85
6เก้าเลี้ยว171588.244375.004375.0055100.0044100.00
7ตาคลี1216755.37342470.59271244.4427933.33332266.67
8ท่าตะโก504488.00141285.7111981.82161593.759888.89
9ไพศาลี51815.6917847.061100.00600.001700.00
10พยุหะคีรี33618.186466.6710110.00700.0010110.00
11ลาดยาว20215878.22535196.23403690.00454395.56642843.75
12ตากฟ้า3412.94600.001100.009111.11800.00
13แม่วงก์343191.181111100.005480.0077100.0011981.82
14รวมทั้งหมด1,28384065.4737028978.1129519967.4628718163.0733117151.66
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565