DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเชียงราย44518140.671464329.451055451.43914246.151034240.78
2เชียงของ2900.00700.00600.00400.001200.00
3เทิง6234.8418316.671400.001600.001400.00
4พาน51815.6911218.189222.221317.6918316.67
5ป่าแดด8225.00200.004250.00100.00100.00
6แม่จัน9644.173400.0020420.002100.002100.00
7เชียงแสน2713.7010110.00700.00600.00400.00
8แม่สาย4212.381500.001000.001417.14300.00
9แม่สรวย1091614.6833721.2133515.152514.0018316.67
10เวียงป่าเป้า6546.151400.0019315.791815.561400.00
11พญาเม็งราย36513.891317.69700.00600.0010440.00
12เวียงแก่น10465.7739410.261600.002200.002727.41
13ขุนตาล12216.675120.00300.002150.00200.00
14แม่ฟ้าหลวง6234.842514.001300.008225.001600.00
15แม่ลาว600.00300.00000.00100.00200.00
16เวียงเชียงรุ้ง10110.006116.67400.00000.00000.00
17รวมทั้งหมด1,16423720.363816416.802707025.932484919.762655420.38
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565