DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองลำปาง20310149.75552545.4550918.00492551.02494285.71
2เกาะคา955557.89322475.00242187.5020525.0019526.32
3เสริมงาม300.00000.00000.00100.00200.00
4งาว381744.7410440.0014857.146350.008225.00
5แจ้ห่ม6466.67100.0022100.0011100.002150.00
6วังเหนือ181266.67200.006233.3355100.0055100.00
7เถิน462963.0413753.8513753.8511981.829666.67
8แม่ทะ5120.00000.0011100.00100.00300.00
9สบปราบ5120.00300.00000.00100.0011100.00
10ห้างฉัตร44100.00000.0011100.0022100.0011100.00
11เมืองปาน3266.6722100.00000.00100.00000.00
12รวมทั้งหมด42622653.051186252.541115145.95985051.02996363.64
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565