DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองเชียงใหม่2314.351516.67300.00300.00200.00
2จอมทอง1072422.43341029.4128621.4322418.1823417.39
3แม่แจ่ม2713.701317.69300.00400.00700.00
4เชียงดาว9911.012400.002000.003013.332500.00
5ดอยสะเก็ด9666.676583.33100.0011100.00100.00
6แม่แตง3912.561119.09800.001100.00900.00
7แม่ริม1972311.6866913.6435514.295347.5543511.63
8สะเมิง471327.6617529.4110220.008112.5012541.67
9ฝาง174126.905846.903825.263438.824436.82
10แม่อาย6634.552129.52900.002015.001600.00
11พร้าว12433.335120.004375.00100.00200.00
12สันป่าตอง56712.5024520.831100.001100.0010220.00
13สันกำแพง14535.713133.33400.004375.003133.33
14สันทราย621829.0320630.0014214.2917423.5311654.55
15หางดง451840.006350.008337.5014857.1417423.53
16ฮอด2827.145240.00800.00600.00900.00
17ดอยเต่า13430.776233.33000.005240.00200.00
18อมก๋อย1116760.36362672.22281967.86281242.86191052.63
19สารภี22313.648225.00400.006116.67400.00
20เวียงแหง12650.005360.00100.004250.002150.00
21ไชยปราการ261765.38121191.6755100.00400.005120.00
22แม่วาง371951.3512541.6712975.0011545.45200.00
23แม่ออน9444.4422100.00200.002150.003133.33
24ดอยหล่อ10330.005240.002150.00100.00200.00
25รวมทั้งหมด1,24526221.0441410926.332585722.093005317.672734315.75
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565