DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองสกลนคร3168526.901304232.31692028.99581627.5959711.86
2กุสุมาลย์5559.092400.0011218.18900.0011327.27
3กุดบาก352468.575480.0013861.546583.3311763.64
4พรรณานิคม44511.361100.0017317.65600.0010220.00
5พังโคน1183630.5121523.81421638.1023939.1332618.75
6วาริชภูมิ27414.8110330.002150.00900.00600.00
7นิคมน้ำอูน5120.00000.00100.003133.33100.00
8วานรนิวาส1591911.9533618.183937.6945715.564237.14
9คำตากล้า361850.00600.0011436.366583.3313969.23
10บ้านม่วง1045250.00281553.57281553.57231252.17251040.00
11อากาศอำนวย119119.2436616.672114.762414.173837.89
12สว่างแดนดิน319206.278467.146845.887568.009244.35
13ส่องดาว3438.8215320.00700.00700.00500.00
14เต่างอย14214.295240.00300.00200.00400.00
15โคกศรีสุพรรณ4324.6515213.33600.001200.001000.00
16เจริญศิลป์30620.007228.57500.006233.3312216.67
17โพนนาแก้ว2414.175120.00700.00600.00600.00
18รวมทั้งหมด1,48229419.844359722.303507722.003206420.003775614.85
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565