DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองร้อยเอ็ด545336.0616795.3912575.601041211.5414953.36
2เกษตรวิสัย1373223.36411331.7133824.2432618.7531516.13
3ปทุมรัตต์1815.565120.00700.00300.00300.00
4จตุรพักตรพิมาน2114.76600.00900.00200.004125.00
5ธวัชบุรี2200.00300.00700.00500.00700.00
6พนมไพร38513.1614321.439222.22700.00800.00
7โพนทอง217146.456669.094025.005946.785223.85
8โพธิ์ชัย24416.676116.678337.50700.00300.00
9หนองพอก451431.1112541.679333.3312433.3312216.67
10เสลภูมิ7145.632500.001800.001317.6915320.00
11สุวรรณภูมิ1084743.52321443.75291034.48241979.1723417.39
12เมืองสรวง500.00200.00000.00200.00100.00
13โพนทราย100.00100.00000.00000.00000.00
14อาจสามารถ18211.11800.004125.004125.00200.00
15เมยวดี9111.116116.67200.00100.00000.00
16ศรีสมเด็จ3266.6722100.00100.00000.00000.00
17จังหาร1119.09400.004125.00300.00000.00
18รวมทั้งหมด1,29316112.454005513.753053712.132784716.91310227.10
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565