DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองบึงกาฬ264259.47711014.0860610.006469.386934.35
2พรเจริญ531833.9618844.44700.0014642.8614428.57
3โซ่พิสัย941212.773738.1126519.2316425.001500.00
4เซกา10687.552500.0033618.182414.172414.17
5ปากคาด6011.671000.001100.002414.171500.00
6บึงโขงหลง761621.0523626.0917529.411616.2520420.00
7ศรีวิไล29413.798112.508225.00600.007114.29
8รวมทั้งหมด6828412.321922814.581622414.811641911.59164137.93
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565