DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอำนาจเจริญ3624412.15902628.8979911.399444.269955.05
2ชานุมาน3725.411300.0011218.18700.00600.00
3ปทุมราชวงศา18422.229222.22100.002150.006116.67
4พนา15746.678337.504250.0011100.002150.00
5เสนางคนิคม900.00300.00300.00200.00100.00
6หัวตะพาน141071.435360.0011100.007685.71100.00
7รวมทั้งหมด4556714.731283426.56991414.141131210.6211576.09
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565