DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองชัยภูมิ478418.581191310.92116108.62136139.5610754.67
2บ้านเขว้า25520.009222.223133.337114.296116.67
3คอนสวรรค์17423.53400.004375.00400.005120.00
4เกษตรสมบูรณ์665177.27161062.50151386.67151173.33201785.00
5หนองบัวแดง16695.424912.043712.704436.8236411.11
6จัตุรัส1173025.64391230.7727933.3330930.002100.00
7บำเหน็จณรงค์1275442.5225416.00271244.44452248.89301653.33
8หนองบัวระเหว6734.481915.2613215.382300.001200.00
9เทพสถิต53916.981200.0013215.3814321.4314428.57
10ภูเขียว2208739.55551323.6453815.09522955.77603761.67
11บ้านแท่น24937.505360.005120.003133.3311436.36
12แก้งคร้อ1105146.36361541.6718950.00301756.67261038.46
13คอนสาร561017.8618527.781417.1414321.4310110.00
14ภักดีชุมพล411024.399222.229444.4411218.1812216.67
15เนินสง่า13538.464125.0022100.002150.005120.00
16ซับใหญ่100.00000.00000.00100.00000.00
17รวมทั้งหมด1,58137823.914198219.573567821.9143111526.6837510327.47
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565